Giới thiệu

Phần I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Nghị quyết số: 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngày 27 tháng 9 năm 2019 của bộ chính trị;

– Nghị định số: 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn ngày 12 tháng 04 năm 2018 của thủ tướng chính phủ;

– Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006; Luật Giao dịch điện tử năm 29/11/2005; Luật Khoáng sản năm 2010; Luật Lưu trữ năm 2011; Luật Tài nguyên nước năm 2012; Luật đất đai năm 2013; Luật Đầu tư công năm 2014; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Luật Khí tượng thủy văn năm 2015; Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015;

– Nghị định số: 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn ngày 12 tháng 04 năm 2018 của thủ tướng chính phủ;

– Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

– Căn cứ Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường;

– Căn cứ Quyết định số 179/2004/QĐ-TTg ngày 06/10/2004 của Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

– Quyết định số 1819/QĐ-TTg, ngày Ngày 26/10/2015 về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020;

– Căn cứ công văn số 4112/BTNMT – CNTT ngày 01/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động về tài nguyên và môi trường;

– Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc quy định việc quản lý và thực hiện đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin đối với các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

– Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020;

– Quyết định số 52/2007/QĐ-BNN ngày 05/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt quy hoạch phát triển rau quả và hoa cây cảnh đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020;

– Quyết định số 124/2012/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

– Quyết định số 1259/QĐ-BNN-KHCN ngày 06/ 6/ 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt chương trình khung nghiên cứu khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2013 – 2020;

– Quyết định số 3367/QĐ-BNN-TT ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2014 – 2020;

– Thông tư 47/2011/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn quốc gia về môi trường;

– Thông tư 43/2011/TT-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

– Thông tư liên tịch 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT ngày 26/5/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Thông tin truyền thông Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

– Căn cứ Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020;

Phần II. NỘI DUNG DỰ ÁN

I. HIỆN TRẠNG CHUNG VÀ HẠ TẦNG CNTT

Hiện nay, chưa có một hệ thống GIS bản đồ và thương mại điện tử nào được đầu tư đồng bộ khả thi để đưa vào vận hành thực trong quản lý về nông nghiệp hay làng nghề.

Về mặt công nghệ, do phần công nghệ áp dụng còn hạn chế; chưa có khung chuẩn về cơ sở địa lý, công nghệ phần mềm chủ yếu tự phát, chưa có một hệ thống CSDL nền dùng chung thống nhất…Các sản phẩm của đề tài, dự án ứng dụng ở mức độ phục vụ chuyên môn nghiệp vụ tại huyện; các sản phẩm dự án hiện nay được lưu trữ trên giấy hoặc các tập tin rời rạc trên máy tính. Các hồ sơ, bản đồ trên giấy lưu trữ các thông tin chuyên đề và các thông số đặc tính kỹ thuật của các đối tượng cũng như các số liệu thu thập, thống kê diễn biến các quá trình của các đối tượng. Dữ liệu thường là các tập tin*.xls (MS Excel), *.mdb (MS Access),… lưu trữ bảng số liệu;*.tab(Mapinfo). *.shp(ArcView GIS 3.x)*.dxf (AutoCAD),*.dgn(Microstation) lưu các dữ liệu không gian bản đồ.

Trên thực tế, bản đồ nền cơ sở dạng số GIS chưa được chuẩn hóa đồng bộ thống nhất trên địa bàn tỉnh. Việc cập nhật số liệu chưa có các quy chế bắt buộc phải tuân theo, dẫn đến có những ứng dụng sau khi bàn giao không được quan tâm và đầu tư cho công tác này và bị lạc hậu rất nhanh. Việc ứng dụng GIS, dữ liệu bản đồ nền chưa thống nhất về thể loại bản đồ, tỷ lệ, lưới chiếu, hệ tọa độ…chủ yếu vẫn chỉ để in ra bản đồ, chưa có vai trò trong công tác quản lý, điều hành tác nghiệp, phối hợp chia sẻ thông tin.

Hiện nay, các sản phẩm của ocop làng nghề hay nông sản thực phẩm trên địa bàn huyện được tiêu thụ chủ yếu thông qua hệ thống phân phối truyền thống (chợ), hệ thống phân phối hiện đại (siêu thị, trung tâm thương mại) và các cửa hàng kinh doanh thực phẩm; tuy nhiên, các nhà phân phối thực phẩm, tiểu thương, hộ kinh doanh trong chợ, các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn và người tiêu dùng hiện khá khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn cung ứng nông sản thực phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng; mặt khác, người sản xuất nông sản thực phẩm cũng chưa có nhiều cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm đã được cơ quan chức năng chứng nhận chất lượng tới các đơn vị kinh doanh, người tiêu dùng. Việc kết nối, giới thiệu giữa người sản xuất với người kinh doanh tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tỉnh hiện chủ yếu thực hiện thông qua các hội chợ nhưng chưa được thường xuyên, chi phí cao, chưa thu hút được đông đảo người sản xuất tham gia…

II. SỰ CẦN THIẾT VÀ KHÁCH QUAN

– Trong quá trình đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới, việc tin học hoá hệ thống quản lý hành chính Nhà nước tại tỉnh Thanh Hóa nói chung và Huyện Thọ Xuân nói riêng đã trở thành một yêu cầu tất yếu để địa phương phát triển.

– Xây dựng Hệ thống thông tin đất nông nghiệp trực tuyến (WebGIS) phục vụ quản lý đất nông nghiệp giúp nâng cao năng lực quản lý, tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc trong công tác quản lý nông nghiệp. Hệ thống cung cấp thông tin một cách kịp thời, trực quan, tổng thể về diễn biến môi trường dựa trênsố liệu hoạt động của từng lĩnh vực được giao quản lý, quan trắc theo chu kỳ,từ đó vạch ra các kế hoạch bảo vệ môi trường. CSDLWeb GIS thống nhất là cơ sở vững chắc cho các quyết định của lãnh đạo, cung cấp số liệu, báo cáo đầy đủ chính thống cho lãnh đạo tỉnh cũng như các nhà đầu tư đến với huyện nhà.

– Đây là kênh quảng bá tin cậy, minh bạch các sản phẩm làng nghề cũng như nông sản, thực phẩm đã đạt các chứng nhận chất lượng tới người người tiêu dùng, qua đó giúp tăng giá trị hàng hoá, tăng doanh số và thu nhập của người sản xuất; khuyến khích người dân áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp an toàn  theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. Tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển, ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu đổi mới của lãnh đạo các cấp; tăng cường tối đa hiệu quả công tác quản lý, quảng bá các sản phẩm làng nghề, đảm bảo an ninh lương thực nói chung và nông sản thực phẩm an toàn nói riêng phục vụ phát triển bền vững.

III. MỤC TIÊU ĐỀ ÁN

– Tăng cường sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, nhà cung cấp, nhà phân phối và người tiêu dùng trong việc phát triển làng nghề ofcop; nâng cao nhận thức và tăng cường trách nhiệm, năng lực quản lý cho cán bộ, các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp kinh doanh và các thương nhân kinh doanh trong việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn huyện.

– Quản lý được các nguồn cung cấp nông sản, các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.

– Cung cấp thông tin về các vùng địa lý được quy hoạch sản xuất nông sản thực phẩm an toàn.

– Khuyến khích người sản xuất sử dụng các dịch vụ truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa nhằm bảo vệ thương hiệu, chống hàng giả, hàng nhái.

– Là công cụ để người sản xuất quảng bá và khẳng định được chất lượng sản phẩm do mình sản xuất; tiểu thương, cơ sở kinh doanh lập các gian hàng để quảng bá các sản phẩm đang kinh doanh.

– Cung cấp công cụ tương tác trao đổi thông tin giao giao thương giữa người tiêu thụ và người sản xuất.

– Người kinh doanh, tiêu dùng có thể dễ dàng tìm kiếm được nguồn cung cấp nông sản thực phẩm tin cậy phục vụ kinh doanh, tiêu dùng theo nhiều tiêu chí như tên sản phẩm, chủng loại, vùng địa lý, chủng loại, khoảng giá…

– Từng bước thay thế được việc tổ chức các hội chợ kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm.

– Là cơ sở phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn tiếp theo.

– Ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa công tác quản lý CSDL ngành nông nghiệp nhằm xây dựng một hệ thống thông tin quản lý trên nền thông tin địa lý (WebGIS) có tích hợp các lĩnh vực về quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn huyện; hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền nói chung và phòng nông nghiệp nói riêng một cách hiệu quả và đồng bộ; nâng cao năng lực cán bộ của ngành và các đơn vị liên quan trong việc ứng dụng WebGIS phục vụ công tác quản lý, liên kết – kết nối thông tin đa ngành; tăng cường khả năng cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp.

– Phần mềm chạy trên môi trường internet làm nền tảng kết nối được người sản xuất các sản phẩm làng nghề với người kinh doanh tiêu dùng trên địa bàn huyện dưới sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

– Quảng bá đến đông đảo nhà đầu tư quốc tế, trong nước những lợi thế về nông nghiệp huyện, cũng như quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp và tầm nhìn phát triển huyện nhà

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN

– Hệ sinh thái nông nghiệp làng nghề được xây dựng nhằm mục tiêu hỗ

trợ  quản lý tốt hơn cơ sở dữ liệu (CSDL) đất nông nghiệp của huyện, trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất về canh tác cây trồng phù hợp với từng loại đất và các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khác. WebGIS được xây dựng trên công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS) cho phép các nhà quản lý nhanh chóng truy nhập vào CSDL bản đồ của tỉnh với các thao tác đơn giản, trực quan và thân thiện để có thể hiển thị, in ấn, biên tập, chỉnh sửa và tra cứu thông tin bản đồ dưới dạng bản đồ số.

– Các mục tiêu cụ thể được đặt ra cho bộ WebGISnhư sau:

– Quản lý các bản đồ số theo hai cấp: xã và huyện.

– Hiển thị atlas dưới dạng bản đồ số đã biên tập.

– Cho phép chỉnh sửa nội dung bản đồ.

– Cho phép thay đổi hiển thị, truy vấn thông tin.

– Hỗ trợ in ấn, tạo báo cáo.

– Hỗ trợ kết xuất dữ liệu.

– Quản lý được các nguồn cung cấp nông sản, các cơ sở sản xuất, làng nghề.

– Cung cấp thông tin về các vùng địa lý được quy hoạch sản xuất làng nghề hay nông sản thực phẩm an toàn.

– Khuyến khích người sản xuất sử dụng các dịch vụ truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa nhằm bảo vệ thương hiệu, chống hàng giả, hàng nhái.

– Cung cấp công cụ tương tác trao đổi thông tin giao giao thương giữa người tiêu thụ và người sản xuất.

– Người kinh doanh, tiêu dùng có thể dễ dàng tìm kiếm được nguồn cung cấp sản phẩm làng nghề hay nông sản thực phẩm tin cậy phục vụ kinh doanh, tiêu dùng theo nhiều tiêu chí như tên sản phẩm, chủng loại, vùng địa lý, chủng loại, khoảng giá…

– Từng bước thay thế được việc tổ chức các hội chợ kết nối làng nghề hay cung cầu nông sản, thực phẩm.

– Là cơ sở phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Huyện trong giai đoạn tiếp theo.

VHIỆU QUẢ

– Việc tạo lập cơ sở dữ liệu quản lý ngành nông nghiệp là cơ sở nền quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về phát triển kinh tế, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý chuyên ngành vừa đảm bảo mục tiêu xây dựng chính phủ điện tử, tiến tới thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý nhà nước.

– Chương trình khi hoàn thành sẽ đem lại hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước tại phòng nông nghiệp và toàn huyện về các lĩnh vực như sau:

– Thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ, khoa học, chính xác về đất nông nghiệp… là một trong những nền tảng quan trọng trong việc hoạch định chiến lược phát triển và hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực quản lý sản xuất nông nghiệp;

– Thực hiện cải cách hành chính thông qua việc tăng cường cơ chế phối hợp và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước có liên quan, rút ngắn thủ tục xác minh thông tin dữ liệu ngành nông nghiệp hiện nay còn phân tán, thiếu đồng bộ;

– Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ thao tác nghiệp vụ chuyên môn trong công tác quản lý nhà nước về đất nông nghiệp cũng như thiết lập hệ thống thông tin chuyên ngành một cách khoa học, đầy đủ, có tính kết nối, liên thông dữ liệu của các đơn vị quản lý nhà nước có liên quan; Hỗ trợ và là công cụ pháp lý để kiểm tra, giám sát và xác định hành vi vi phạm về bảo vệ đất nông nghiệpthông qua các thông tin, hình ảnh trực tuyến;

– Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác báo cáo, thống kê thông qua hệ thống mạng thông tin trực tuyến, tiến đến tự động hóa qui trình thủ tục hành chính qua mạng như xác nhận cấp giấy chứng nhận về chất lượng nước, không khí, đất…

– Góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, trước những thách thức của biến đổi khí hậu toàn cầu việc nâng cao hiệu quả của công tác bảo vệ môi trường, nhất đất nông nghiệp là điều kiện tiên quyết, bắt buộc để giảm thiểu những hậu quả của biến đổi khí hậu gây ra. Các dữ liệu về môi trường được quản lý tốt cùng những dự báo đưa ra sẽ làm cơ sở khoa học để các cấp quản lý có được sự nhìn nhận, đánh giá về thực trạng môi trường huyện cũng như đưa ra được các giải pháp, phương hướng hành động kịp thời.

– Hệ thống thông tin quản lý đất nông nghiệp ra đời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và hiện đại hoá công tác quản lý nhà nước ngành Nông nghiệp, tạo lập cơ sở dữ liệu thống nhất và đồng bộ phục vụ việc nghiên cứu, công tác báo cáo một cách hiệu quả và chính xác hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân lực cho mỗi quy trình nghiệp vụ.

– Phần mềm không chỉ là công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý, phát triển ngành nông nghiệp mà qua đó, nó còn giúp truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng, tổ chức, công dân hiểu rõ về chính sách, pháp luật về môi trường, định hướng quy hoạch khai thác sử dụng tài nguyên đất nông nghiệp bền vững. Không những thế nó còn là kênh tuyên truyền về các quyền, quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ được thực hiện và được Nhà nước bảo hộ. Bên cạnh đó, Hệ sinh thái nông nghiệp cung cấp các địa chỉ du lịch, làng nghề hay nông sản, các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; Thông tin về các vùng địa lý được quy hoạch làng nghề, sản xuất nông sản thực phẩm an toàn. Người kinh doanh, tiêu dùng có thể dễ dàng tìm kiếm được nguồn cung cấp nông sản thực phẩm, và các sản phâm làng nghề tin cậy, phục vụ mục đích kinh doanh, tiêu dùng theo nhiều tiêu chí.

– Đặc biệt, thông qua WebGIS còn có thể giới thiệu, quảng bá đến đông đảo nhà đầu tư quốc tế, trong nước những lợi thế về các làng nghề khu quy hoạch nông nghiệp, công nghiệp huyện, cũng như quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp đã được phê duyệt.

Để đề án được triển khai đúng kế hoạch cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành có liên quan, thẩm định, phê duyệt, thực hiện và đưa kết quả đề án vào sử dụng.

VI. GIỚI THIỆU VỀ CHỨC NĂNG BẢN ĐỒ VÀ QUY HOẠCH

Giao diện chính của Bản đồ điện tử đất nông nghiệp AGR GIS

Khi đề cập đến giao diện chương trình, người dùng có thể hiểu là đang làm việc với phần giao diện bao gồm khu vực hiển thị bản đồ, hệ thống menu, hệ thống thanh công cụ và bảng danh sách các bản đồ trong GIS

Giao diện chính của chương trình

Hệ thống menu

Hệ thống menu của chương trình tương tự như hệ thống menu của các hệ thống khác như Windows hay bộ phần mềm MS Office, bao gồm các trình đơn điều khiển một số mệnh lệnh của chương trình.

Hệ thống menu của chương trình chứa các lệnh trên thanh công cụ và một số lệnh khác

Hệ thống menu của chương trình

Thanh công cụ

Thanh công cụ của chương trình là hệ thống các nút lệnh phía trên ngay dưới hệ thống menu, cho phép người dùng kích hoạt nhanh các lệnh điều khiển hệ thống và hiển thị bản đồ.

Bộ thanh công cụ cơ bản của hệ thống chương trình.

Bộ thanh công cụ hỗ trợ hiển thị cho phép quản lý các layer, lựa chọn đối tượng, phóng to, thu nhỏ, dịch chuyển bản đồ hoặc hiển thị bản đồ theo một tỷ lệ nhất định nào đó….

Thanh cuộn

Thanh cuộn giúp người dùng dịch chuyển con trỏ tới những khu vực bị che khuất trên đối được để xem tiếp thông tin. Thanh cuộn nằm ngang có chức năng cuộn từ trái qua phải, còn thanh cuộn thẳng đứng cho phép cuộn từ trên xuống dưới hay theo chiều ngược lại.

Hình 4.3 Thanh cuộn thẳng đứng trong bản Danh mục bản đồ

Thanh trạng thái Windows

Thanh trạng thái Windows là một thanh ngang nằm ở vị trí dưới cùng trên màn hình máy tính. Đây là một đối tượng hệ thống và hoàn toàn độc lập với chương trình.

Thanh trạng thái Windows XP với nút Start

Chuột máy tính

Chuột máy tính là một thiết bị con trỏ cho phép dịch chuyển con trỏ trên màn hình tới các vị trí khác nhau.

Chuột máy tính

Một thiết bị chuột máy tính thông thường có 3 nút bấm: Trái, Phải và Giữa. Nút bấm Giữa cho phép cuộn màn hình từ trên xuống dưới hay từ trái qua phải hoặc theo chiều ngược lại.

Nháy chuột

Khi nhắc đến thuật ngữ “nháy chuột”, người dùng cần hiểu đây là hành động dùng ngón trỏ nháy một lần vào nút trái của chuột máy tính.

Nháy nút phải

Đây là hành động nháy nút phải chuột khi tương tác với một đối tượng nào đó trên màn hình. Việc nháy nút phải chuột thông thường sẽ kèm theo một menu ngữ cảnh hiện ra cho phép người sử dụng lựa chọn các câu lệnh tiếp theo.

Di chuyển

Động tác di chuyển một đối tượng như hộp thoại có thể được tiến hành bằng cách (i) nháy chuột lên thanh tiêu đề của đối tượng, sau đó (ii) giữ nguyên nút trái chuột, và cuối cùng (iii) kéo đối tượng sang vị trí mới rồi thả ra.

Nút thu nhỏ

Nút thu nhỏ được dùng để thu nhỏ cửa sổ màn hình của một hộp thoại. Sau khi nhấn nút này, cửa sổ của biểu mẫu được chọn sẽ thu nhỏ lại và ẩn trong Thanh trạng thái Windows. Nút thu nhỏ có hình dấu trừ “-“ nằm phía ngoài cùng bên phải thanh tiêu đề của cửa sổ

Các nút điều khiển của hộp thoại

Nút phóng to

Nút phóng to nằm kề bên phải nút Thu nhỏ trên vùng điều khiển của Form. Khi nút này được nhấn, cửa sổ hiện thời sẽ được mở ra trải kín toàn màn hình

Nút đóng cửa sổ

Nút đóng cửa sổ có hình dấu “X” nằm bên phải nút phóng to. Khi nhấn chuột lên nút này, cửa sổ hiện thời sẽ được đóng lại

Một số câu lệnh và chức năng cơ bản của chương trình

Sau khi cài đặt và mở chương trình, giao diện chính của phần mềm sẽ được hiển thị như trong dưới đây.

Giao diện chính của phần mềm khi bắt đầu chương trình

Tóm tắt các chức năng của hệ thống menu

Menu Hành chính:Lựa chọn các vùng địa lý cụ thể.

Menu Hiển thị lớp:   Lựa chọn hiện trạng và quy hoạch các loại đất (Đất chuyên trồng lúa nước, Đất bằng trồng cây lâu năm, Đất nuôi trồng thủy sản, …)

 

Menu chính của thông tin hiện trạng và quy hoạch của huyện

Bản đồ hiển thị các đơn vị đất đai thổ nhưỡng

Bản đồ thể hiện hiện trạng và quy hoạch của nhiều lớp thông tin

Bản đồ thể hiện nông hóa và chất đất cho từng xã

Bản đồ thế hiện quy hoạch đất ở

Bản đồ thể hiện quy hoạch đất phi nông nghiệp

Công cụ đo diện tích, chiều dài trực tuyến

Tóm tắt các chức năng của hệ thống Thanh công cụ

Phóng to

Thu phóng bản đồ là một chức năng quan trọng giúp người nhìn tùy biến kích thước hiển thị của bản đồ trên màn hình. Để phóng to một bản đồ, lựa chọn nút lệnh trên thanh công cụ của chương trình. Người dùng có thể nhấn chuột lên bản đồ hoặc định nghĩa một hình chữ nhật trên đó để toàn bộ khu vực trong phạm vi hình chữ nhật đó được phóng lớn lên bằng kích thước màn hình làm việc.

 

Hình ảnh lúc trước và sau khi phóng to của bản đồ

Dịch chuyển

Thông thường khi phóng to bản đồ lên, để xem nội dung bản đồ ở khu vực khuất hai bên cửa sổ, người dùng cần phải dịch chuyển từ vị trí này sang vị trí khác. Sử dụng công cụ trên thanh công cụ của chương trình sẽ cho phép người dùng dịch vùng hiển thị theo 4 hướng.

Xem toàn bộ bản đồ

Xem toàn bộ bản đồ của vùng địa lý được chọn

 Lớp nền

Lựa chọn loại bản đồ:

 • Bản đồ nền VN2000 của địa phương;
 • Bản đồ hiện trạng VN2000 trên nền Google;
 • Bản đồ đường phố trên nền Google;
 • Bản đồ địa hình trên nền Google;
 • Bản đồ vệ tinh.

Hiển thị thông tin thửa đất

Hiển thị thông tin thửa đất bao gồm: Diện tích, Loại chủ sở hưũ đất, thông tin lớp đất, thông tin nông hóa của đất, thông tin cây trồng phù hợp với đất, …

Đo khoảng cách

        Đo khoảng cách đất theo chiều dài hoặc đo theo diện tích.

In bản đồ

        In bản đồ theo lựa chọn trang in, số bản in, khổ in dọc hoặc ngang theo ạng đa tỉ lệ.

Thông tin mở rộng

        Bên cạnh các Menu và thanh công cụ, phần mềm có cung cấp thêm các thông tin về nông nghiệp, nông vụ và nông thông qua phần Tin nông nghiệp. Thông tin về thời tiết, đặc sản làng nghề và du lịch, giới thiệu, quảng bá, tìm kiếm thông tin . Thông tin quy hoạch sử dụng đất, đặc biệt là đất nông nghiệp ở dạng bản đồ số.

VII: GIỚI THIỆU VỀ CHỨC NĂNG MUA BÁN GIAO THƯƠNG CÁC SẢN PHẨM LÀNG NGHỀ

1.     Loại hình cung cấp dịch vụ trên website/ứng dụng

 • Sàn giao dịch TMĐT
 • Dịch vụ khuyến mại trực tuyến
 • Dịch vụ đấu giá trực tuyến
 • Dịch vụ khác

Mô tả về cách thức cung cấp mỗi dịch vụ

Thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng tin rao bán các sản phẩm của mình lên website www.langnghethanhhoa.vn tiến hành đăng nhập trên trang chủ và tiến hành chọn mục “ Tạo Tin  Đăng ” để gửi thông tin, tại đây người bán sẽ viết bài liên quan đến sản phẩm (mô tả chi tiết hàng hóa, hình ảnh, các chính sách liên quan như bảo hành, đổi trả, vận chuyển và thông tin liên hệ của người bán). Sau khi tạo tin rao xong người bán sẽ click “Đăng tin”. Ban quản trị website sẽ có cơ chế kiểm soát những tin bài được up lên. Tất cả những bài vi phạm sẽ bị xóa. Nếu thành viên tái phạm nhiều lần ban quản trị sẽ khóa tài khoản.

2.     Giới thiệu sơ bộ về hoạt động cung cấp dịch vụ TMĐT

a.  Website/ứng dụng chính thức hoạt động từ: tháng  01  năm 2020

 1. Phạm vi, địa bàn kinh doanh
 • Trong tỉnh, thành phố
 • Các tỉnh lân cận
 • Cả nước
 • Toàn cầu
 1. Các loại hàng hóa, dịch vụ được cung cấp trên website/ứng dụng
 • Thực phẩm, sữa, đồ uống
 • Đồ thể thao
 • Quần áo, giày dép, mỹ phẩm
 • Hoa, quà tặng
 • Thời trang
 • Sách, văn phòng phẩm
 • Gỗ, vật liệu xây dựng
 • Đồ thủ công mỹ nghệ
 • Nội thất, ngoại thất
 • Công nghiệp, xây dựng
 • Dịch vụ du lịch
 • Dịch vụ giải trí (phim, nhạc, trò chơi…)
 • Dịch vụ Bất động sản
 • Sức khỏe, sắc đẹp
 • Mẹ và bé
 • Đồ dùng sinh hoạt
 • Sản phẩm khác: Các sản phẩm làng nghề và đồ truyền thống
 1. Các mốc phát triển hoặc mở rộng dịch vụ

Mục tiêu của dự án là xây dựng phần mềm chạy trên môi trường internet làm nền tảng kết nối được người sản xuất với kinh doanh tiêu dùng các sản phẩm làng nghề truyền thống hay các sản phẩm làng nghề OCOP hoặc nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn trong và ngoài tỉnh dưới sự kiểm soát của cơ quan chức năng, với các yêu cầu sau:

– Tăng cường sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, nhà cung cấp, nhà phân phối và người tiêu dùng trong việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao nhận thức và tăng cường trách nhiệm, năng lực quản lý cho cán bộ, các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp kinh doanh và các thương nhân kinh doanh trong việc thực hiện các quy định các nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

– Quản lý được các nguồn cung các sản phẩm làng nghề truyền thống hay các sản phẩm làng nghề OCOP hoặc nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn.

– Cung cấp thông tin về các vùng địa lý được quy hoạch sản xuất nông sản thực phẩm an toàn.

– Khuyến khích người sản xuất sử dụng các dịch vụ truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa nhằm bảo vệ thương hiệu, chống hàng giả, hàng nhái.

– Là công cụ để người sản xuất quảng bá và khẳng định được chất lượng sản phẩm do mình sản xuất; tiểu thương, cơ sở kinh doanh lập các gian hàng để quảng bá các sản phẩm đang kinh doanh.

– Cung cấp công cụ tương tác trao đổi thông tin giao giao thương giữa người tiêu thụ và người sản xuất.

– Người kinh doanh, tiêu dùng có thể dễ dàng tìm kiếm được nguồn cung cấp tin cậy phục vụ kinh doanh, tiêu dùng theo nhiều tiêu chí như tên sản phẩm, chủng loại, vùng địa lý, chủng loại, khoảng giá…

– Từng bước thay thế được việc tổ chức các hội chợ kết nối cung cầu các sản phẩm làng nghề truyền thống hay các sản phẩm làng nghề OCOP hoặc nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn.

3. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý website/ứng dụng [langnghethanhhoa.vn]

Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn có quyền tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn nêu ra.

Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn.

Sàn giao dịch TMĐT có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn.

Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn.

Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn  trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong www.langnghethanhhoa.vn trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (03) tháng.

a. Trách nhiệm của Ban quản lý website/ứng dụng [langnghethanhhoa.vn]

Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn có trách nhiệm hỗ trợ những khách hàng bằng việc cung cấp đầy đủ thông tin và các nội dung liên quan đến giao dịch khi có tranh chấp với người bán/ cho thuê.

Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và có biện pháp xử lý kịp thời để giải quyết những mâu thuẫn xảy ra giữa người mua/ thuê và người bán/ cho thuê trong quá trình giao dịch.

Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của thành viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy.

Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn.

Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn có trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong việc hòa giải nếu xảy ra tranh chấp giữa người mua/ thuê và người bán/ cho thuê. Sàn sẽ tiếp nhận thông tin phản ảnh, khiếu nại từ người mua/ thuê và kiểm tra nội dung phản ánh, khiếu nại đó. Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng Sàn sẽ yêu cầu người bán phải giải trình về nhưng thông tin đó. Tùy theo mức độ sai phạm Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn sẽ có phướng án giải quyết yêu cầu người bán/ cho thuê đền bù cho người mua/ thuê, sẽ khóa tài khoàn thành viên người bán/ cho thuê.

Sàn giao dịch TMĐT chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT.

Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của thành viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy.

Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn.

Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn có trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong việc hòa giải nếu xảy ra tranh chấp giữa người mua/ thuê và người bán/ cho thuê. Sàn sẽ tiếp nhận thông tin phản ảnh, khiếu nại từ người mua/ thuê và kiểm tra nội dung phản ánh, khiếu nại đó. Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng Sàn sẽ yêu cầu người bán phải giải trình về nhưng thông tin đó. Tùy theo mức độ sai phạm Sàn giao dịch TMĐT langnghe.vn sẽ có phướng án giải quyết yêu cầu người bán/ cho thuê đền bù cho người mua/ thuê, sẽ khóa tài khoàn thành viên người bán/ cho thuê.

Sàn giao dịch TMĐT chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT.

Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn.

Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

b.    Quyền và trách nhiệm của đối tác/người bán/người đăng tin trên website TMĐT [www.langnghethanhhoa.vn]

Quyền của đối tác/người bán/người đăng tin trên website TMĐT[www.langnghethanhhoa.vn]

Người mua được tự do mua sắm tất cả các sản phẩm đăng bán trên website, còn Người bán thì có quyền quảng bá, giới thiệu và thực hiện hoạt động bán hàng đối với các sản phẩm, dịch vụ theo qui định của quy chế.

Có quyền khiếu nại về những vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch mua bán hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của thành viên.

– Thành viên được hưởng các chính sách ưu đãi được đăng tải trực tiếp trên website Langnghethanhhoa.vn.

Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký miễn phí tài khoản và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại www.langnghethanhhoa.vn thông qua trang www.langnghethanhhoa.vn hoặc đăng tin cần mua, bán của mình trên Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn.

Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua hàng hoặc đăng tin rao vặt và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn.

Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn. Thành viên được quyền bình luận đúng sự thật về tin đang của người bán/ cho thuê.

Thành viên được quyền gửi phản ánh qua email hoặc hotline đến ban quản trị hoặc gửi thông qua địa chỉ công ty ở mục quy trình giải quyết phản ánh/khiếu nại.

Trách nhiệm của đối tác/người bán/người đăng tin trên website TMĐT[www.langnghethanhhoa.vn]

– Cung cấp đầy đủ chính xác các thông tin theo qui định, như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số CMND, điện thoại, số tài khoản,… khi đăng ký sử dụng dịch vụ website TMĐT Langnghethanhhoa.vn.

– Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo qui định, như: thông tin hàng hóa, dịch vụ, thông tin giá cả, thông tin về điều kiện giao dịch chung, thông tin về vận chuyển và giao nhận, thông tin về các phương thức thanh toán khi bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch TMĐT

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn là chính xác.

Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn.

Thành viên người bán/ cho thuê, người mua/ thuê có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch hộ trợ Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người mua/ thuê và người bán/ cho thuê diễn ra qua Sàn.

Thành viên người bán/ cho thuê có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người mua/ thuê nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về người bán/ cho thuê.

Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn trong Quy định này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn.